genetics

Gen WRD35 (IFT121, Intraflagellar transport 121) zlokalizowany jest na krótkim ramieniu chromosomu 2 w pozycji 2p24.1. DNA genu IFT121 obejmuje 79,872 bp. Gen ten posiada 2 alternatywne transkrypty. Izoforma 1 posiada 28 eksonów, a produktem jej ekspresji jest białko
o masie 133,5 kDa zbudowane z 1181 aminokwasów. Natomiast izoforma 2 zbudowana jest 27 eksonów, a produktem jej ekspresji jest białko zawierające 1170 aminokwasów
o masie 132,3 kDa. Produkt ekspresji genu na przykładzie izoformy 1, która zawiera pięć domen WD40 i jedno miejsce fosforylacji. Mutacje w obrębie genu WDR35 zidentyfikowano również u pacjentów z zespołem krótkie żebro-polidaktylia typu V (SRP, ang. Short rib polydactyly type V).

Knockout genu Wdr35 u myszy (nazywany yeti) jest letalny około 12.5 dnia
po zapłodnieniu. W modelu obserwowano m.in. polisyndaktylię, hypoplastyczne płuca, obrzęk serca. Knockout Wdr35 charakteryzuje się cechami typowymi dla defektów szlaku przekaźnikowego Hedgehog, pełniącego istotną rolę w procesie embriogenezy. Endogenny WDR35 zlokalizowany jest w rzęskach oraz centrosomach. Analiza przeprowadzona na fibroblastach mysich i ludzkich wykazała, iż brak białka WDR35 powoduje brak struktur rzęsek w tych komórkach.

Gen IFT43 (Intraflagellar transport 43) zlokalizowany jest na długim ramieniu chromosomu 14 w pozycji 14q24.3. Gen IFT43 posiada dwa alternatywne transkrypty 1 i 2 zbudowane odpowiednio
z 8 i 9 eksonów. Produktem transkryptu 1 jest białko o masie 239,2 kDa składające
się z 213 aminokwasów. Natomiast produkt ekspresji transkryptu 2 to białko o masie 235,3 kDa zbudowane z 208 aminokwasów. Analiza przeprowadzona na fibroblastach pacjenta z zespołem Sensenbrenner wykazała akumulację białek (IFT88, IFT57) należących do kompleksu B transportu wewnątrzrzęskowego, co potwierdza ważną rolę białka IFT43 w transporcie retrogradowym.

Gen (WDR19) (IFT122, Intraflagellar transport 144) zlokalizowany jest na krótkim ramieniu chromosomu 4, w pozycji 4p14. IFT144 zbudowany jest z 37 eksonów. Produktem ekspresji jego jest białko o masie 15,2 kDa zawierające 1342 aminokwasy. Izoforma 1 posiada sześć domen WD40 oraz dwie domeny przezbłonowe TM (ang. tansmembrane domain). Analiza struktur rzęsek przeprowadzona na fibroblastach pacjenta z zespołem Sensenbrenner wykazała zmniejszoną ilość i długość rzęsek w porównaniu do kontroli. Mutacje w obrębie genu IFT144 zidentyfikowano również u pacjenta z zespołem Jeune oraz u pacjentów nefronoftyzą.26

Gen IFT52 – opis do przygotowania i uzupełnienia

genetyka-genome-1000x750

Gen WRD35 (IFT121, Intraflagellar transport 121) zlokalizowany jest na krótkim ramieniu chromosomu 2 w pozycji 2p24.1. DNA genu IFT121 obejmuje 79,872 bp. Gen ten posiada 2 alternatywne transkrypty. Izoforma 1 posiada 28 eksonów, a produktem jej ekspresji jest białko
o masie 133,5 kDa zbudowane z 1181 aminokwasów. Natomiast izoforma 2 zbudowana jest 27 eksonów, a produktem jej ekspresji jest białko zawierające 1170 aminokwasów
o masie 132,3 kDa. Produkt ekspresji genu na przykładzie izoformy 1, która zawiera pięć domen WD40 i jedno miejsce fosforylacji. Mutacje w obrębie genu WDR35 zidentyfikowano również u pacjentów z zespołem krótkie żebro-polidaktylia typu V (SRP, ang. Short rib polydactyly type V).

Knockout genu Wdr35 u myszy (nazywany yeti) jest letalny około 12.5 dnia
po zapłodnieniu. W modelu obserwowano m.in. polisyndaktylię, hypoplastyczne płuca, obrzęk serca. Knockout Wdr35 charakteryzuje się cechami typowymi dla defektów szlaku przekaźnikowego Hedgehog, pełniącego istotną rolę w procesie embriogenezy. Endogenny WDR35 zlokalizowany jest w rzęskach oraz centrosomach. Analiza przeprowadzona na fibroblastach mysich i ludzkich wykazała, iż brak białka WDR35 powoduje brak struktur rzęsek w tych komórkach.

Gen IFT43 (Intraflagellar transport 43) zlokalizowany jest na długim ramieniu chromosomu 14 w pozycji 14q24.3. Gen IFT43 posiada dwa alternatywne transkrypty 1 i 2 zbudowane odpowiednio
z 8 i 9 eksonów. Produktem transkryptu 1 jest białko o masie 239,2 kDa składające
się z 213 aminokwasów. Natomiast produkt ekspresji transkryptu 2 to białko o masie 235,3 kDa zbudowane z 208 aminokwasów. Analiza przeprowadzona na fibroblastach pacjenta z zespołem Sensenbrenner wykazała akumulację białek (IFT88, IFT57) należących do kompleksu B transportu wewnątrzrzęskowego, co potwierdza ważną rolę białka IFT43 w transporcie retrogradowym.

Gen (WDR19) (IFT122, Intraflagellar transport 144) zlokalizowany jest na krótkim ramieniu chromosomu 4, w pozycji 4p14. IFT144 zbudowany jest z 37 eksonów. Produktem ekspresji jego jest białko o masie 15,2 kDa zawierające 1342 aminokwasy. Izoforma 1 posiada sześć domen WD40 oraz dwie domeny przezbłonowe TM (ang. tansmembrane domain). Analiza struktur rzęsek przeprowadzona na fibroblastach pacjenta z zespołem Sensenbrenner wykazała zmniejszoną ilość i długość rzęsek w porównaniu do kontroli. Mutacje w obrębie genu IFT144 zidentyfikowano również u pacjenta z zespołem Jeune oraz u pacjentów nefronoftyzą.26

Gen IFT52 – opis do przygotowania i uzupełnienia